Használati feltételek

DIGITÁLIS TARTALOM HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A Digitális Tartalom használatával Ön szerződést köt velünk, melynek alapján ingyenes információt és szórakoztatást nyújtunk Önnek a Digitális Tartalmon keresztül. AMENNYIBEN JELEN SZERZŐDÉST NEM ISMERI EL MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK, NE HASZNÁLJA A DIGITÁLIS TARTALMAT.

Felhasználói Tartalom szolgáltatásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatott tartalmat az alábbiakban részletezett módon felhasználjuk. AMENNYIBEN NEM KÍVÁNJA HOZZÁJÁRULÁSÁT ADNI A SZOLGÁLTATOTT TARTALOM FELHASZNÁLÁSÁHOZ, NE SZOLGÁLTASSON SEMMILYEN TARTALMAT.

A Digitális Tartalom egyes részei kizárólag akkor érhetőek el az Ön számára, amennyiben a 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTTE; a Digitális Tartalom ezen részeinek használatával Ön kijelenti, hogy a 18. életévét betöltötte.

 1. Fogalom-meghatározások

Jelen megállapodás során az e pontban felsorolt szavakat, valamint azok nyelvtani megfelelőit és az azokból származtatott szavakat a jelen pontban meghatározott jelentés szerint kell értelmezni, függetlenül attól, hogy nagybetűvel kerülnek-e leírásra vagy sem.

Megállapodás

jelen „Használati Feltételek”, beleértve annak bármely mellékletét, jövőbeli módosítását, kijavítását, és kiegészítését, valamint:

a Személyes Adatkezelési Tájékoztatót (elérhető itt: https://www.teqvoly.org/hu/privacy-policy)

·        a Webshop Szerződési Feltételeket (elérhető itt: https://www.teqball.com/en/shop)

·        bármely más, a Digitális Tartalmon közzétett szerződést vagy szerződési ajánlatot

Az itt felsorolt dokumentumok egymással és/vagy a Megállapodás szövegével történő ellentmondása esetén az utóbbi irányadó.

Alkalmazandó Jog

a kormány vagy más hivatalos testületek által alkotott, a jelen Megállapodás tárgyára vonatkozó, Magyarországon hatályban lévő törvények, rendeletek, egyéb általánosan kötelező érvényű szabályok

Digitális Tartalom

az Applikáció vagy a Weboldal

Engedélyes / Ön

a Digitális Tartalmat használó természetes vagy jogi személy

Engedélyező / Mi / Teqsports Kft.

Teqsports Korlátolt Felelősségű Társaság, a Fővárosi Törvényszék által a 01-09-371772 cégjegyzékszámon Magyarországon nyilvántartásba vett, 1101 Budapest Expo tér 5-7. szám alatti székhellyel, valamint a 28738945-2-42 adószámmal rendelkező cég

Fél

az Engedélyező vagy az Engedélyes

Felek

az Engedélyező és az Engedélyes

Cél

szórakoztatás és/vagy információ nyújtása a Digitális Tartalom kontextusában és annak használata során, vagy a Webshophoz kapcsolódóan, Teq Termékek vásárlása céljából

Teqsports Kft. Szellemi Tulajdona

Az Engedélyező tulajdonában álló vagy részére licenciába adott, az 1. sz. Mellékletben („Teqsports Kft. Szellemi Tulajdon”) felsorolt elemekhez kapcsolódó szellemi alkotások, függetlenül attól, hogy azok online, letöltött, vagy offline formában jelennek meg

Teq Termékek

a Webshopon-on megvásárolható termékek

Harmadik Személy Szellemi Tulajdona

harmadik személyek tulajdonát képező, az Engedélyező részére licenciába adott, a 2. sz. Mellékletben („Harmadik Személy Szellemi Tulajdona”) felsorolt elemekhez kapcsolódó szellemi alkotások

Felhasználói Tartalom

az Ön által a Digitális Tartalomra vagy azon keresztül, ideértve annak egyszerű használatával szolgáltatott minden tartalom, adat és információ, a 3. sz. Mellékletben („Felhasználói Tartalom”) meghatározottak szerint

Használat

a Digitális Tartalom vagy valamely elemének végrehajtása, vagy az azokhoz való hozzáférés, akár közvetlenül, közvetve (például egy másik weboldalon keresztül), manuálisan (például a cím begépelésével, egy link követésével, vagy egy file offline megnyitásával), vagy automatikusan (például egy a tartalom automatikus létrehozását vagy kinyerését lehetővé tevő programon keresztül)

Helyszín

Budapest, Magyarország

Weboldal

minden olyan tartalom, mely a szerverek meghajtóinak olyan területein találhatóak, melyekhez a jelen Használati Feltételeket tartalmazó törzs domainnel rendelkező webcímen keresztül lehet hozzáférni

Webshop

https://www.teqball.com/en/shop

 1. Szerződési Alapelvek
 • Megállapodás Teljessége: Jelen Megállapodás annak tárgyára vonatkozóan a felek közti teljes megállapodást tartalmazza, és felülírja a Felek közti összes korábbi írásbeli vagy szóbeli tárgyalást, megállapodást és kötelezettségvállalást.

 

 • Módosítások: Jelen Megállapodást, a Digitális Tartalmat, a Teq Termékeket és vonatkozó áraikat, és/vagy a Teqsport Kft. Szellemi Tulajdonát saját belátásunk szerint, értesítés nélkül, azonnali hatállyal, bármikor visszavonhatjuk vagy módosíthatjuk.
 • Elválaszthatóság: A Felek megegyeznek, hogy amennyiben a jelen Megállapodás bármelyik pontja érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, a fennmaradó rendelkezések hatályban maradnak közöttük. Amennyiben az ily módon fennmaradó rendelkezések nem elégségesek a Cél elérésére alkalmas, működőképes szerződéses kapcsolat kialakításához, a Feleknek a Megállapodás rendelkezéseit az ezen cél megvalósítására alkalmas, és az eredetiekhez a lehető legközelebb álló rendelkezésekkel kell felváltaniuk.
 1. Jogok és Kötelezettségek
 • Engedélyező
 • Korlátozott Licencia Biztosítása: Az Engedélyező személyes, át nem ruházható, ideiglenes, nem kizárólagos licenciát biztosít az Engedélyes számára a Teqsports Kft. Szellemi Tulajdonának a Cél érdekében történő felhasználására, a jelen Megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően. Jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezendő úgy, mint amellyel Engedélyező a jelen pontban foglalt korlátozott licencián túlmenően a Teqsports Kft Szellemi Tulajdonára vonatkozó bármilyen további jogot (ideértve tulajdonjogot) biztosítana az Engedélyes számára.
 • Technikai Támogatás: Az Engedélyező köteles e-mailen keresztül ingyenes, limitált technikai támogatást biztosítani, az [email protected] e-mail címre elküldött vagy a Digitális Tartalmon keresztül egyéb módon beadott támogatáskérésre adott válasz formájában. A támogatás a felhasználói élmény javítását szolgáló kiegészítő szolgáltatásnak minősül, és semmilyen módon nem érinti a Szavatosságról szóló 5. szakasz rendelkezéseit.  
 • Személyes Adatok Védelme: Az Engedélyező köteles védelemben részesíteni az Ön magánszféráját és személyes adatait, a Személyes Adatkezelési Tájékoztatóban (http://www.teqvoly.org/privacy-policy) foglaltak szerint.
 • Engedélyes
 • A Korlátozott Licencia Használata: Az Engedélyes a licencia tárgyát képező Teqsports Kft. Szellemi Tulajdont kizárólag a Cél érdekében, a jelen Megállapodás feltételeinek, valamint bármely alkalmazandó szellemi tulajdonvédelmi jogszabályi rendelkezésnek (ideértve az Alkalmazandó Jogot) megfelelően használhatja fel. Az esetleges félreértések elkerülése végett, a licencia nem terjed ki az alábbiakra:
 • a Teqsports Kft. Szellemi Tulajdonának többszörözése, nyilvánosságra hozatala, lemásolása, átalakítása, megszerkesztése, feldolgozása, lefordítása, az abba történő integrálás, egészének, illetve valamely részének kinyerése, annak felhasználásával származékos mű megalkotása, nyilvánosan történő előadása vagy megjelenítése, hozzáférhetővé tétele, importálása, sugárzása, vezeték útján történő átvitele, eladása, terjesztése, nyilvánossághoz, illetve harmadik személyekhez történő közvetítése;
 • az Engedélyezőre, cégcsoportjának tagjaira, vagy azok személyzetére történő hivatkozás a harmadik személyekkel folytatott kommunikáció során
 • a Teqsports Kft. Szellemi Tulajdonának felhasználása promóciós vagy marketing anyagok, sajtóközlemények, nyilvános bejelentések vagy hirdetések részeként.

Az Engedélyes a harmadik személyek által a Felhasználói Tartalomhoz hasonló formában szolgáltatott bármely tartalmat köteles bizalmasan kezelni, és a felhasználás szempontjából úgy tekinteni, mintha az a korlátozott licencia körébe tartozó Teqsport Kft. Szellemi Tulajdon lenne.

 • A Teqsports Kft. Szellemi Tulajdonára vonatkozó Igénytámasztás Kizárása: Az Engedélyes tudomásul veszi, hogy az Engedélyező a Teqsports Kft. Szellemi Tulajdonához fűződő valamennyi jog, cím és érdekeltség, illetve az ahhoz kapcsolódó vagy abból származó üzleti jóhírnév tulajdonosa és/vagy haszonélvezője, jogosultja.

Az Engedélyes az Engedélyezőnek a Teqsports Kft. Szellemi Tulajdonához fűződő jogát, címét, érdekeltségét semmilyen módon nem vitathatja, az ellen nem szólalhat fel, illetve az ellen nem indíthat törlési eljárást. Az Engedélyes nem nyújthat be kérelmet a Teqsports Kft. Szellemi Tulajdonának, illetve valamely alapvetően hasonló szellemi alkotás egészének vagy bármely részének (ideértve, de nem kizárólagosan: domain nevek, védjegyek, formatervezési minták és szabadalmak) nyilvántartásba vétele iránt.

 • Hackelés Kizárása: Az Engedélyes számára tilos az alábbi – vagy azokhoz hasonló – tevékenység végzése vagy megkísérlése a Digitális Tartalommal vagy az ahhoz kapcsolódó bármely szerverrel vagy infrastruktúrával kapcsolatosan:
 • hackelés
 • feltörhetőség tesztelése
 • kapcsolódó szerver túlterhelése
 • biztonsági mechanizmusokba történő beavatkozás
 • a fogyasztók által általánosan használt böngészők (pl. Firefox, Explorer) alap verzióin keresztül nem látható bármely kód visszafejtése, dekódolása vagy egyéb módon történő felfedése
 • a Digitális Tartalomra, arról, vagy azon keresztül haladó információk kifürkészése
 • Harmadik Személy Szellemi Tulajdona: Az Engedélyes a Harmadik Személy Szellemi Tulajdonát a 2. sz. Mellékletben („Harmadik Személy Szellemi Tulajdona”) hivatkozott szerzői jogok vagy megállapodások feltételeinek megfelelően köteles felhasználni.
 • Felhasználói Tartalom: Ön a Felhasználói Tartalom szolgáltatásával az ahhoz kapcsolódó minden jogot, címet és érdekeltséget (ideértve a személyes képmáshoz fűződő jogokat) az ilyen tranzakciókra alkalmazandó jog által megengedett legszélesebb mértékben átruház ránk. Amennyiben az adott Felhasználói Tartalom, annak bármely eleme vagy az arra vonatkozó bármely jog ezen alkalmazandó jog alapján nem ruházható át korlátlanul, Ön ezúton a jogilag megengedett legszélesebb mértékben (i) területi, időbeli, és egyéb korlátozás nélküli, átruházható, jogtiszta, jogdíjmentes licenciát biztosít számunkra azon elemek vonatkozásában, amelyekre létrejöhet ilyen licencia, és (ii) azon elemek vonatkozásában, melyekre nem jöhet létre ilyen licencia, lemond minden felhasználási jogáról.

A lehetséges félreértések elkerülése végett, ez a licencia kiterjed a többszörözésre, nyilvánosságra hozatalra, lemásolásra, átalakításra, megszerkesztésre, feldolgozásra, lefordításra, a Tartalomba történő integrálásra, egészének, illetve valamely részének kinyerésére, annak felhasználásával származékos mű megalkotására, nyilvánosan történő előadásra vagy megjelenítésre, hozzáférhetővé tételre, importálásra, sugárzásra, vezeték útján történő átvitelre, eladásra, terjesztésre, nyilvánossághoz, illetve harmadik személyekhez történő közvetítésre, ideértve a promóciós vagy marketing anyagok, sajtóközlemények, nyilvános bejelentések vagy hirdetések részeként történő felhasználásra, mindegyik esetben akár a szerző megjelölésével, akár anélkül.  

A Felhasználói Tartalom feltöltésével Ön szavatolja, hogy

 • tisztában van azzal, és elfogadja, hogy a fentiekben foglalt jogok átruházásának kizárólagos és megfelelő ellenértéke a Felhasználó Tartalom Digitális Tartalmon keresztül történő közzétételének és/vagy a díjazás nélküli versenyeinken való részvételnek a lehetősége;
 • tisztában van azzal, és elfogadja, hogy rangszámai – ideértve az alacsony rangszámot – nyilvánosan megjelennek a profilján, bármilyen képpel, névvel és/vagy országgal együtt, amelyet a profiljához kapcsol;
 • tisztában van azzal, és elfogadja, hogy megfigyelhetjük és/vagy moderálhatjuk az Ön Felhasználói Tartalmát, a más felhasználókkal folytatott kommunikációját, és/vagy a Digitális Tartalom használatának módját;
 • a Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonában van vagy annak felhasználására engedéllyel rendelkezik, és hogy annak a Digitális Tartalmon keresztül történő szolgáltatása vagy az azzal összefüggésben történő használata nem sért semmilyen jogszabályt vagy egyéb kötelező erejű rendelkezést.
 • Az Engedélyes Fiókja: A Digitális Tartalom egyes funkciói szükségessé tehetik egy az Ön személyes adataihoz és a Digitális Tartalom használatához kapcsolódó személyes fiók létrehozatalát. Az Engedélyes kizárólagos felelőssége, hogy a belépési adatait titokban tartsa. Ez a fiók az Engedélyes személyéhez kötődik és nem osztható meg senki mással. Amennyiben jelen kötelezettség megszegésével az Engedélyes lehetőséget biztosít valaki más számára a fiókjának használatára, az Engedélyes – a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségén túlmenően – ezen harmadik személy ebből következő bármely cselekedetéért vagy mulasztásáért úgy felel, mintha az az Engedélyes saját cselekedete vagy mulasztása lenne.
 • Bizalmasság: Minden olyan információ, amely jellege vagy megjelölése alapján számunkra bizalmas lehet, kizárólag a jelen Megállapodás teljesítése, kikényszerítése, megszüntetése céljából és/vagy a Megállapodással összefüggő jogvitával kapcsolatosan használható fel. Ön köteles minden ilyen információt a legszigorúbb bizalmassággal kezelni, azt harmadik személyek számára nem fedheti fel. A bizalmas információk felfedésével és megőrzésével kapcsolatos kötelezettségei az alábbiak közül a később bekövetkező időpontig állnak fenn: (i) a jelen Megállapodás Időtartamát követő további 7 év, vagy (ii) amikor az adott információ ésszerű megítélés alapján már nem tekinthető bizalmasnak.
 • Információ: Amint az megvalósítható, az Engedélyes köteles tájékoztatni az Engedélyezőt a bizalmasság megsértéséről, a fiókjához történt bármely jogosulatlan hozzáférésről, és az általa észlelt bármilyen helytelen tartalomról vagy helytelen Harmadik Személy Szellemi Tulajdonról.
 1. A Megállapodás Időtartama
 • A Megállapodás Időtartama & Megszüntetése

 

Jelen Megállapodás határozatlan időtartamra jön létre. Jelen Megállapodást Engedélyező bármikor, előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja.

 • Hatások

 

 • Kártalanítás kizárása: Jelen Megállapodás felmondása vagy az Ön Digitális Tartalomhoz való hozzáférésének kizárása nem eredményez jogot semmilyen jellegű kártalanításhoz.
 • Egyéb Hatások: Jelen Megállapodás felmondása az Ön Digitális Tartalomhoz való hozzáférését is megszünteti, és Ön köteles azonnal befejezni a Digitális Tartalom, valamint bármely Teqsports Kft. Szellemi Tulajdon használatát.
 • Fennmaradó rendelkezések: Jelen Megállapodás azon rendelkezései, melyek hatályának végidőpontja nincs a jelen Megállapodásban meghatározva, fennmaradnak jelen Megállapodás megszűnését követően is, ameddig azok tárgya fennáll, az Alkalmazandó Jog által megengedett mértékig.
 1. Szavatosság

A Digitiális Tartalom jelen formájában került szolgáltatásra, és az Engedélyező kizár mindenfajta kifejezett vagy hallgatólagos szavatossági felelősséget:

 • a Digitális Tartalom használatra való alkalmasságáért vagy kereskedelmi forgalmazhatóságáért
 • a Digitális Tartalom funkcionalitásáért
 • a Digitális Tartalom pontosságáért
 • a Harmadik Személy Szellemi Tulajdonának meg nem sértéséért
 • a Digitális Tartalom elérhetőségéért
 • a Teq Termékek elérhetőségéért
 • a Digitális Tartalom vírusoktól, hibáktól („bug”), rosszindulatú szoftverektől („malware”) mentes mivoltáért
 • a Digitális Tartalom bármely hardverrel, szoftverrel vagy operációs rendszerrel való kompatibilitásáért
 1. Felelősség

EZÚTON MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET KIZÁRUNK A DIGITÁLIS TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL, AZ AZON ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK GYAKORLATBA TÖRTÉNŐ ÁTÜLTETÉSÉBŐL, VAGY A DIGITÁLIS TARTALMON TALÁLHATÓ LINKEKEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ KÜLSŐ TARTALMAKBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KÁRÉRT.

A DIGITÁLIS TARTALMON ESETLEGESEN BEMUTATOTT FIZIKAI TEVÉKENYSÉGEK MEGTERHELŐEK, ÉS MEGKÍVÁNNAK EGY BIZONYOS SZINTŰ FITTSÉGET. AZ ILYEN FIZIKAI TEVÉKENYSÉGET ÖN KIZÁRÓLAG SAJÁT KOCKÁZATÁRA VÉGZI, MI MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET KIZÁRUNK AZ ANNAK VÉGZÉSÉBŐL EREDŐ ESETLEGES SÉRÜLÉSÉRT VAGY HALÁLESETÉRT.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget a jelen Megállapodás alapján felmerülő következményes kárért vagy veszteségért (többek között, de nem kizárólag, a forgalom-, nyereség-, vagy bevételkiesésért, adatveszteségért, a várható megtakarításokban bekövetkező veszteségért, reputációs veszteségért, az üzletvitel megszakításáért, valamint a jogi költségekért), még abban az esetben sem, ha annak felmerülésének lehetőségéről tájékoztatva lettünk.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás szerinti felelősségük maximális mértéke 500 $ (ötszáz USD).

 1. Alkalmazandó Jog és Joghatóság
 • Alkalmazandó jog

A jelen Megállapodásra, valamennyi abból származó kérdésre – ideértve a vitás ügyeket –, és a Feleknek a jelen Megállapodásból eredő kapcsolatára az Alkalmazandó Jog rendelkezései irányadóak. 

 • Joghatóság és Ideiglenes Intézkedések

A fogyasztó általi joghatóság-választást lehetővé tevő bármely alkalmazandó jog sérelme nélkül, a Felek a jelen Megállapodáshoz kötődő minden eljárás és vitás ügy, illetve a jelen Megállapodásból eredő kapcsolatuk tekintetében alávetik magukat a Helyszín hatáskörrel rendelkező bíróságai kizárólagos joghatóságának.

Mindazonáltal, Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás megsértése helyrehozhatatlan károkat okozhat a számunkra, és hogy a tényleges kár mértéke egyes esetekben nehezen határozható meg, vagy a kártérítés elégtelennek bizonyulhat. Ennek megfelelően jogunkban áll a jelen Megállapodást végzés, bíróság által meghatározott magatartásra történő kötelezés, vagy más hasonló jogorvoslat útján érvényesíteni, anélkül, hogy a tényleges kárt bizonyítani kellene, illetve bármely más minket megillető jog és jogorvoslati lehetőség sérelme nélkül.

 1. sz. Melléklet: Teqsports Kft. Szellemi Tulajdona

A Digitális Tartalom, és annak teljes tartalma, ideértve:

 • a védjegyek
 • a formatervezési mintaoltalmak
 • a számítógépes kódok
 • a fejléc
 • a domain név
 • az interfész és annak elemei (pl. a menük)
 • a színek és betűtípusok megválasztása
 • az általános elrendezés
 • a jelen Megállapodás

Ezek az elemek szerzői jogi, védjegy-, illetve szabadalmi oltalom alatt állnak, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértése, ideértve a szoftverkalózkodást, bűncselekménynek minősül!

 1. sz. Melléklet: Harmadik Személy Szellemi Tulajdona

 

 • a Weboldal publikus részein közzétett üzenetek és kérdések;
 • OpenSans betűkészletek:
  • OpenSans-Regular.ttf: szerzői jogi védelem alatt álló digitális adat 2010-2011, Google Corporation
  • OpenSans-Regular.ttf: szerzői jogi védelem alatt álló digitális adat 2010-2011, Google Corporation
  • OpenSans-ExtraBold.ttf: szerzői jogi védelem alatt álló digitális adat, 2011, Google Corporation.
  • OpenSans-SemiBold.ttf: szerzői jogi védelem alatt álló digitális adat, 2011, Google Corporation.

Az 2.0. verziójú Apache Licenc (a „Licenc”) alapján licencbe adva; ezen fájlt kizárólag a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc másolatát a http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 oldalon szerezheti be.  

 • Közösségi média ikonok:
  • Facebook: Facebook © 2020
  • Instagram: Instagram © 2020
 • Twitter: © 2020 Twitter, Inc.
 • Youtube: © 2020 YouTube Inc.
 • TikTok: © 2021 TikTok
 • Egyebek:
  • angular-devkit/build-angular: Copyright (c) 2017 Google, Inc.
  • angular/animations, angular/cdk: Copyright (c) 2020 Google LLC.
  • angular/common, angular/core, angular/forms, angular/platform-browser, angular/router, ngx-translate/core, axios: Copyright (c) 2014-present Matt Zabriskie
  • buttercms: Copyright (c) 2015 Butter
  • core-js: Copyright (c) 2014-2020 Denis Pushkarev
  • css-loader: Copyright JS Foundation and other contributors
  • date-fns: Copyright (C) 2020 Sasha Koss and Lesha Koss
  • js: Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
  • ngx-infinite-scroll: Copyright (c) 2017 Roberto Simonetti
  • regenerator-runtime: Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc.
  • rxjs: Copyright (c) 2015-2018 Google, Inc., Netflix, Inc., Microsoft Corp. and contributors
  • tslib: Copyright (c) Microsoft Corporation.
  • js: Copyright (c) 2010-2020 Google LLC. http://angular.io/license
 1. 3. sz. Melléklet: Felhasználói Tartalom

Minden tartalom

 • Ideértve:
  • az Önről készült képek
  • az Önről készült felvételek (ideértve a videó és/vagy audiófelvételeket)
  • rajzok, dizájnok, logók
  • javaslatok, ötletek, alkotások, hibák
  • írott kommentek vagy üzenetek
  • bármely bejelentkezési név, felhasználónév, becenév, vagy az Ön nevének bármilyen rövidített formája
  • támogatáskérések
 • Ide nem értve:
  • valódi teljes név
  • kontakt adatok
  • pénzügyi adatok (bank, kártya, hitelminősítés, stb.)
  • a Teq Termékekre leadott rendelések

Copyright © 2019-2020. Teqsports Kft. / A. Lang. Minden jog fenntartva.

Verzió: 4.5.

Frissítve: 2020. december