Adatvédelmi irányelvek

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Személyes Adatkezelési Tájékoztató („Adatkezelési Tájékoztató”) a „Használati Feltételek” (elérhető itt: https://www.teqvoly.org/hu/terms-and-conditions) szerves részét képezi, és az Ön személyes adatai általunk történő kezelésének feltételeit, valamint az Önnel szemben a magánélet védelme tekintetében fennálló kötelezettségeinket fekteti le.

 1. Tájékoztató-specifikus Fogalommeghatározások

A „Használati Feltételekben” már definiált fogalmakon túl, az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmaknak, akár nagy kezdőbetűvel kerülnek leírásra, akár nem, az Általános Adatkezelési Rendelet („GDPR”, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) szerinti, vagy ahol az alkalmazandó, a California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) szerinti jelentése irányadó.

A „Teqball Csoport” alatt a Teqball Holding SáRL-t (nyilvántartási hatóság: RCS Luxembourg; cégjegyzékszám: B191050; székhely: 44 avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg; adószám: LU27647945) és/vagy annak bármely EU-ban honos leányvállalatát kell érteni. Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában továbbá a Teqball Csoport részének kell tekinteni a Nemzetközi Teqball Szövetség-et (nyilvántartási hatóság: Fővárosi Törvényszék cégbírósága, nyilvántartási szám: 01-02-0017651; székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.; adószám: 19305688-2-42) (“International Federation of Teqball”).

 1. Az Adatkezelés Alapelvei

Személyes adatait az alábbi alapelveknek megfelelően kezeljük:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az irányadó jogszabályoknak megfelelően, tisztességesen, és átlátható módon
 • Célhoz kötöttség: kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban bemutatott, konkrétan meghatározott és legitim célokból
 • Adattakarékosság: kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokhoz szükséges adatok kezelése
 • Pontosság: a valóságot pontosan tükröző módon
 • Korlátozott tárolhatóság: kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig
 • Integritás és bizalmas jelleg (biztonság): bizalmas és biztonságos módon, megelőzve az illetéktelen vagy jogszerűtlen adatkezelést, adatvesztést, adatmegsemmisítést vagy az adatok megsértését
 • Elszámoltathatóság: a jelen alapelveknek történő megfelelésünkre és az irányadó követelményeinkre vonatkozó nyilvántartások vezetése
 • Adatkezelők és Adatfeldolgozók

Ellenkező rendelkezés hiányában az Ön személyes adatai tekintetében az adatkezelő (a CCPA szerinti szolgáltató):

Teqsports Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, cégjegyzékszám: 01-09-371772, székhely: Magyarország, 1101 Budapest, Expo tér 5-7, adószám: 28738945-2-42).

Az adatfeldolgozók az alábbi táblázatokban kerülnek meghatározásra.

Az alábbi táblázatokban meghatározott egyéb entitások – közös – adatkezelőkként járhatnak el, a tőlünk származó bármilyen utasítás nélkül, valamint adatkezelést saját adatfeldolgozóikon keresztül is végezhetnek. Az ilyen további adatkezelők önállóan felelnek a vonatkozó adatkezelési szabályok betartásáért. E további adatkezelők adatkezelési feltételeiről az adott adatkezelő honlapján tájékozódhat.

 1. Az Adatkezelés Céljai és Jogalapja

Személyes adatainak kezelése az alábbi táblázatokban meghatározott célokból és módon történik, az adott személyes adat kategóriájától és a köztünk fennálló kapcsolat jellegétől függően.

 • Digitális Tartalom (Weboldal) Használati Adatok

Amennyiben Ön a Digitális Tartalmat használja, adatainak kezelése az alábbi táblázatban meghatározottaknak megfelelően történik:

Adat

Rögzítés

helye / ideje

Az általunk

történő felhasználás célja

Az Ön ebből származó

előnye

Jogalap

Tárolás

időtartama

Egyéb

Adatkezelők

Adatfeldolgozóink és az adatok általuk történő felhasználása

 

használati (analitikai) adatok

A Digitális Tartalom használatakor

hibaelhárítás,

a Digitális Tartalom fejlesztése

javított felhasználói élmény,

hibaelhárítás

jogos érdek

az inaktivitást követő 5 évig

Teqball

Csoport

Google    LLC.    (adatelemzés és weboldal optimalizálás)   https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en

SolarWinds Worldwide (adatnaplózás):

www.solarwinds.com

Teqball Csoport (adatelemzés és weboldal optimalizálás)

 • Verseny Résztvevőjének Adatai

Ha Ön a versenyen történő részvétellel kapcsolatban a Regisztrációs lapon/online regisztrációs felületen ad meg adatokat, a versenyen résztvevő személyek adatainak kezelése az alábbi táblázatban meghatározottaknak megfelelően történik:

FONTOS: ha Ön másokra vonatkozó adatokat ad meg, Ön szintén adatkezelőként és az adott személyek képviselőjeként jár el; mindkét minőség az Ön felelősségi körébe tartozó jogi kötelezettségekkel jár!

Adat

Rögzítés

helye / ideje

Az általunk

történő felhasználás célja

Az Ön ebből

származó előnye

Jogalap

Tárolás időtartama

Egyéb

adatkezelők

Adatfeldolgozóink  és az adatok általuk történő felhasználása

Név

Regisztrációs lap / online regisztrációs felület

a versenyzővel történő kapcsolattartás

percrekész információk a versenyről (pl. menetrendváltozásokról)

jogos érdek

az érintett versenyt követő 1 évig

Nincsenek

Microsoft Azure felhő szolgáltatás

Vállalat: Microsoft Corporation

Webhely: https://azure.microsoft.com/hu-hu/

Email cím

Nem

csapatversenyek megrendezése, rangsorok, promóció

a megfelelő versenykategóriában történő részvétel

Nemzetiség

saját országa képviseletének lehetősége

Születési hely, idő

a versenyző azonosítása

megfelelő beazonosítás, az elért eredmény összekapcsolása a profillal, az azonos nevű versenyzőktől való megkülönböztetés

Állandó

lakóhely országa

Személyazonosító igazolvány adatai (típusa, száma)

Személyazonosító igazolvány adatai (név, születési hely és idő, fénykép, lejárati dátum, kiállító ország)

Verseny helyszínén

a versenyző személyazonosságának ellenőrzése

az érintett verseny során

Nincsenek

Nincsenek

Védettségi igazolvány adatai, egyéb a pandémiához kapcsolódó adatok

Verseny helyszínén

a versenyző versenyen történő részvétele jogosultságának ellenőrzése a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban 

a versenyen történő részvétel

jogi kötelezettség teljesítése

az érintett verseny során

Nincsenek

Nincsenek

Anyja neve

Verseny helyszínén vagy a versenyt követően e-mail útján

pénznyeremény kifizetése

pénznyeremény kifizetése

szerződés teljesítése

az érintett versenyt követő 1 évig

Teqball Csoport (szerződés teljesítése)

Állandó lakóhely

Banki adatok (számlatulajdonos neve és bankszámlaszám)

Adóazonosító

TAJ szám

 • Edzés Résztvevőjének Adatai

Ha Ön az edzésre történő jelentkezési lapon adja meg az adatait, adatainak kezelése az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően történik:

Adat

Rögzítés

helye / ideje

Az általunk

történő felhasználás célja

Az Ön ebből

származó előnye

Jogalap

Tárolás

időtartama

Egyéb

adatkezelők

Adatfeldolgozóink és az adatok általuk történő felhasználása

Név

edzésre történő jelentkezési lap

az edzések megszervezésének optimalizálása

percrekész információk az edzésekről (pl. menetrendváltozások)

jogos érdek

az érintett edzést követő 1 évig

Nincsenek

Nincsenek

Email cím

Telefonszám

 • Marketing Adatok (Hírlevél, stb.)

Ha Ön hozzájárul a marketinghez, adatainak kezelése az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően történik:

Adat

Rögzítés

helye / ideje

Az általunk történő felhasználás célja

Az Ön

ebből

származó előnye

Jogalap

Tárolás időtartama

Egyéb

adatkezelők

Adatfeldolgozóink

Név

tagfelvételi jelentkezési lap

hírlevél jelentkezési lap

különleges ajánlatok, egyéb releváns marketing

különleges ajánlatok, árkedvezmények

hozzájárulás

a tagság fennállása alatt + 2 évig

Teqball Csoport

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (email marketing)

mailchimp.com

Teqball Csoport (célzott marketing)

Email cím

 • Cookie adatok

A cookie adatok kezelésének részletei külön felugró ablakban és/vagy más dokumentumban ismertetve lettek Önnel. Amennyiben ez nem történt meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az alább megjelölt Adatvédelmi Tisztviselőnkkel.

 1. AZ ÖN JOGAI

Személyes adataihoz kapcsolódóan Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy érthető és átlátható módon tájékoztassák személyes adatainak gyűjtéséről és felhasználásáról. Kérjük, tekintse meg a fenti, „IV. Az Adatkezelés Céljai és Jogalapja” szakaszban található táblázatokat, illetve, amennyiben kérdése van, vegye fel a kapcsolatot Adatvédelmi Tisztviselőnkkel (az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségi adatait a „VI. ELSZÁMOLTATHATÓSÁG” című szakaszban találja).

 • Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz, valamint arra, hogy megfelelő információt kapjon az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok kategóriáiról, az adatfeldolgozókról, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az adatkezelésünkkel kapcsolatos, valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, az Önre vonatkozó, harmadik személyektől származó személyes adatok forrásáról, illetve az automatikus döntéshozatal tényéről és az ahhoz kapcsolódó információról, beleértve az arra vonatkozó információt, hogy az ilyen automatikus döntéshozatal milyen logika mentén történik, milyen jelentőséggel bír, és előreláthatóan milyen következményekkel jár Önre nézve, továbbá arról, hogy személyes adatai továbbításra kerülnek-e az az EGT-n kívülre, valamint az ilyen adattovábbítás körülményeiről.  

 • A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatai helyesbítésre vagy kiegészítésre kerüljenek.

 • A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatai késedelem nélkül törlésre kerüljenek, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • személyes adatainak kezelése jogszerűtlenül történt;
 • személyes adatait az irányadó jogszabályok alapján törölni kell.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vagyunk kötelesek személyes adatainak törlésére, amennyiben azok kezelése jogi vagy szabályozási célokból szükséges.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozásra kerüljön, amennyiben:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unióban használatos meghatározás szerinti fontos közérdekből lehet kezelni.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik), Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Továbbá, Ön akkor is jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az adatkezelés jogalapja a mi jogos érdekünk vagy harmadik személy jogos érdeke.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre álló személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi bármilyen módon megakadályoznánk. Ön jogosult továbbá arra is, hogy személyes adatait kérésére közvetlenül mi továbbítsuk egy másik adatkezelő részére, amennyiben ez technikailag kivitelezhető.

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog / opt out / ADATOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TILTÁSA

Ön jogosult arra, hogy visszavonja az adatkezeléshez bármikor adott bármilyen hozzájárulását, valamint annak kérésére, hogy a személyes információit ne értékesítsük, anélkül, hogy ez a hozzájárulásán alapuló korábbi adatkezelés jogszerűségét érintené.

Minderre az Adatvédelmi Tisztviselőnkkel történő kapcsolatfelvétel útján van lehetősége (lásd alább).

Személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal nem történik.

 • Felügyeleti hatósághoz intézett panasz benyújtásához való jog

Ön jogosult arra, hogy panaszt nyújtson be a joghatósággal rendelkező (kormányzati) felügyeleti hatósághoz.

 1. ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

A személyes adataira vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra vonatkozó kérdés esetén kérjük forduljon Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz, az alábbi e-mail címen: [email protected]

 • ADATBIZTONSÁG

Ha Ön online vagy egy alkalmazáson keresztül ad meg személyes adatokat, vállalja az ilyen technológiákkal járó elkerülhetetlen kockázatokat. Semmilyen jellegű felelősséget nem vállalunk személyes adatainak elvesztéséért vagy megsérüléséért, valamint azok bármely következményéért, kivéve, ha az EU-ban honos adatkezelőkre vonatkozó gondossági követelményeket megsértve jártunk el.

 • NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

Bizonyos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásával (lásd a „IV. Az Adatkezelés Céljai és Jogalapja” szakaszban található táblázatokat) személyes adatait automatikusan az EGT-n kívül honos entitások is kezelik, melyek nem feltétlenül biztosítanak olyan szintű adatvédelmet és/vagy -biztonságot, amely Önt a GDPR alapján megilleti. Ahogy az a vonatkozó hozzájárulási nyilatkozatokban is említésre került, Önnek lehetősége van az ilyen jellegű adatkezeléshez történő hozzájárulás megtagadására, bármilyen hátrányos következmény nélkül.

 1. KIZÁRÓLAG KALIFORNIAI LAKOSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen szakasz kizárólag Kalifornia Állam lakosaira vonatkozik.

A személyes információk típusai, az azokhoz fűződő módszerek, felhasználásuk módjai, a megosztásukra (ideértve az értékesítésüket) vonatkozó információk, illetve címzettjeik a IV. („Az Adatkezelés Céljai és Jogalapja”) szakaszban található táblázatokban kerülnek felsorolásra. Az Ön jogai, ideértve az opt-out jogokat, az V. („AZ ÖN JOGAI”) szakaszban kerülnek felsorolásra, beleértve az Ön jogát annak kérésére, hogy NE ÉRTÉKESÍTSÜK a személyes adatait.

Verzió: 5.1.

Frissítve: 2021. július

© 2019-2021. Teqsports. Kft. / Minden jog fenntartva.